2009-04-15 21:09:45

Dnesni svet je postaveny na hlavu :)

1ɯʇɥ.dı1ɟ/ɯoɔ.pɐɟʌǝɹ.ʍʍʍ//:dʇʇɥ .ʎʞɐuz ǝʞsǝɔ ǝظnɹodpodǝu oʇ ǝz 'ɐpoʞs

(: nʌɐ1ɥ ɐu ʎuǝʌɐʇsod ǝظ ʇǝʌs ıusǝup


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments
comments powered by Disqus